Privacy en cookie beleid

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID VOOR GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE.

Hier wordt uitgelegd wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u nodig hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens. Lees dit aandachtig door, aangezien dit privacy beleid wettelijk bindend is wanneer u onze Services gebruikt.

Transparantie en openheid over hoe wij uw gegevens gebruiken, maar vooral vertrouwelijkheid en veiligheid zijn onze kernwaarden. Daarom verbinden we ons ertoe om te allen tijde de privacy te garanderen van alle persoonlijke informatie die door de gebruiker via deze website kan worden verstrekt.

Hieronder vindt u alle nodige informatie over ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en privacy met betrekking tot alle persoonlijke informatie die de gebruiker via deze website kan verstrekken, in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna "Algemene Verordening Gegevensbescherming" of "AVG" genoemd).

 1.- DE GEGEVENSBEHEERDER:

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking (de gegevensbeheerder) is:

BSURE MEDICAL, BV.

KvK-nummer: 83446230

Achillesstraat 85, 1076 PX Amsterdam

info@Bsuremedical.com

2.- BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.

We nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens serieus en we gebruiken een beveiligde server om uw persoonlijke gegevens op te slaan. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers.

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde verwerkt met een beschermingsniveau in overeenstemming met de vereisten van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waarbij de veiligheid en vertrouwelijkheid ervan worden gegarandeerd. Hiertoe worden alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen.

Niettegenstaande het voorgaande is, zoals u wellicht al weet, de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens tijdens verzending niet garanderen, en elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

We beperken de toegang tot uw persoonlijke informatie tot die werknemers van Bsure Medical en die aangesloten medische professionals die deze informatie nodig hebben om de Service te verlenen. We leiden en trainen onze medewerkers voortdurend op over het belang van vertrouwelijkheid en privacy van de informatie van onze klanten. We handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die voldoen aan de relevante wet- en regelgeving om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

3.- DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS, LEGITIMALISATIE, DUUR EN OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN MET BETREKKING TOT DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE U VIA ONZE WEBSITE KAN VERSTREKKEN OP ENKELE VAN DE VOLGENDE MIDDELEN:

A) Door E-MAILS TE VERZENDEN NAAR INFO@BSUREMEDICAL.COM OF DOOR DE VRAGENLIJST IN TE VULLEN BIJ AANKOOP VAN DE DNA-TEST

Het doel van gegevensverwerking is om eventuele twijfels, vragen of verzoeken om informatie die u kunt verzenden via het e-mailadres op onze website en/of door het invullen van de vragenlijst bij de aankoop van de DNA-test in te vullen en op te lossen.

In dit verband moet worden opgemerkt dat u het bent die ons vrijwillig uw persoonlijke gegevens verstrekt op grond van een van de volgende verzoeken, afhankelijk van uw specifieke geval:

 • Bij het verzenden van e-mails naar info@Bsuremedical.com om meer informatie over onze Diensten te verkrijgen of om twijfels of vragen te uiten.
 • Bij het invullen van onze vragenlijst (op onze website) om de DNA-test aan te schaffen.

De wettelijke basis die Bsure Medical in staat stelt om uw persoonlijke gegevens te verwerken, is het wederzijds legitieme belang, dat van Bsure Medical en dat van u, bij het behandelen en oplossen van de twijfels, vragen of verzoeken om informatie die u mogelijk verzendt via het e-mailadres dat beschikbaar is op onze website.

Deze legitimatie is gebaseerd op het bepaalde in de artikelen 6.1.a) en 6.1.f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (gerechtvaardigde belangen van Bsure Medical en u).

Alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt door het verzenden van e-mails naar het bovenstaande adres of door het invullen van de vragenlijst, worden verwerkt zoals vermeld in sectie 4 hierin en zolang u uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor de hierboven beschreven doeleinden niet uitoefent.

Zodra het doel voor het verwerken van de gegevens is bereikt, zal Bsure Medical uw persoonlijke gegevens naar behoren geblokkeerd en gecodificeerd bewaren, uitsluitend om mogelijke verantwoordelijkheden na te komen totdat deze verantwoordelijkheden vervallen.

Delen met derden van uw gegevens: Om de geboden diensten van Bsure Medical mogelijk te maken, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met uw behandelende arts of met de arts die u hebt geselecteerd voor het verschaffen van de resultaten van de test. In beide gevallen zijn deze aangesloten en geregistreerd op het Bsure Medical-platform en volgen de strikte privacyregels van Bsure Medical. In alle gevallen zullen we al uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, behandelen en/ of opslaan in overeenstemming met de GDPR eisen.

B) Door TE REGISTREREN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE DIENST.

De informatie die u ons geeft wanneer u zich registreert om onze Service te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres. Dit omvat ook de informatie die u verstrekt wanneer u onze Diensten gebruikt, wanneer u deelneemt aan discussieforums of andere sociale-mediafuncties op onze Website, wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, een promotie of een enquête, en wanneer u een probleem meldt met onze Diensten. De informatie die u ons verstrekt, kan uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, enz. bevatten.

Van het gebruik dat u maakt van onze Diensten kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • Technische informatie, waaronder het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform.
 • Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze Website (inclusief datum en tijd); reactietijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer te bellen .

4.- GEBRUIK DAT WE VAN UW GEGEVENS MAKEN.

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze verplichtingen met betrekking tot uw contract met ons na te komen en om u de gevraagde informatie, producten en diensten te verstrekken;
 • om te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en/of regelgevende vereisten;
 • om u op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in onze Diensten;
 • als onderdeel van onze inspanningen om onze Services veilig te houden;
 • om onze Services te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek en statistische en onderzoeksdoeleinden;
 • om onze Diensten te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze op de meest effectieve manier worden gepresenteerd;
 • om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Services, wanneer u daarvoor kiest;
 • om de informatie die we van andere bronnen ontvangen te combineren met de informatie die u ons geeft samen met de informatie die we over u verzamelen. We kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden (afhankelijk van de soorten informatie die we ontvangen).

Als u bovendien via elektronische weg commerciële communicatie wilt ontvangen met informatie over producten en diensten en om u te informeren over evenementen met betrekking tot deze producten en diensten, moet u dit ofwel vragen ofwel ons uw uitdrukkelijke toestemming geven.

Wij herinneren u er in ieder geval aan dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor commerciële of direct-marketingdoeleinden, en in het bijzonder dat u bezwaar kunt maken tegen of uw toestemming voor het ontvangen van commerciële communicatie langs elektronische weg kunt intrekken (indien u eerder aangevraagd of ermee ingestemd), door de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken of om uw toestemming in te trekken door een gewone post of een e-mail te sturen naar Bsure Medical (naar het postadres Achillesstraat 85, 1076 PX Amsterdam) of naar het volgende e-mailadres: privacy@Bsuremedical.com

5.- UW GEGEVENS RECHTEN

Bsure Medical verplicht zich uw privacy rechten te respecteren en te vergemakkelijken: recht op toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en de rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming , onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in art. 15 tot 22 van de AVG.

Hieronder vindt u een korte uitleg van de reikwijdte en inhoud van de bovengenoemde rechten die u kunt uitoefenen:

 • Recht op toegang: u hebt het recht om bevestiging van de gegevensbeheerder te krijgen of er al dan niet persoonlijke gegevens over u worden verwerkt en, zo ja, hebt u recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en een reeks informatie die is verzameld onder Artikel 15.1 van de AVG (bijvoorbeeld informatie over de doeleinden van gegevensverwerking, categorieën van verwerkte persoonsgegevens, enz.). Dit recht is echter niet absoluut en het recht op toegang kan worden beperkt door de belangen van andere partijen zoals bepaald in de AVG. Dit recht staat vermeld in artikel 15 AVG.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om de gegevensbeheerder te vragen onjuiste persoonlijke gegevens te corrigeren en onvolledige persoonlijke gegevens over u aan te vullen. Dit recht staat vermeld in artikel 16 AVG.
 • Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten): na het voltooien van de diensten van Bsure Medical aan u, hebt u het recht te verzoeken uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Dit recht staat vermeld in artikel 17 AVG.
 • Recht op beperking van de verwerking: in het geval dat een van de omstandigheden uiteengezet in artikel 18.1 AVG zich voordoet, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door de gegevensbeheerder te verzoeken, die verplicht zal zijn om deze te beperken . Dit recht staat vermeld in artikel 18 AVG.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: in het geval dat de omstandigheden beschreven in artikel 20 AVG zich voordoen, hebt u het recht, als u daarom verzoekt, om de persoonlijke gegevens over u te ontvangen die u aan de gegevensbeheerder hebt verstrekt, in een gestructureerd, veelgebruikt formaat.
 • Recht van bezwaar: in het geval dat de omstandigheden beschreven in artikel 21 AVG zich voordoen, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van persoonsgegevens voor marketing- of directmarketingdoeleinden. Dit recht staat in genoemd artikel 21 AVG.
 • Profilering: Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering: u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of vergelijkbaar aanzienlijk beïnvloedt je. Dit recht wordt vermeld in artikel 22 AVG en is onderworpen aan de beperkingen die in dat artikel worden vermeld.

U kunt op elk moment de bovengenoemde rechten met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens uitoefenen door contact op te nemen met Bsure Medical (Verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens die via de Website worden verstrekt).

Hiervoor kunt u ofwel een gewone post of een e-mail te sturen naar Bsure Medical (naar het postadres Achillesstraat 85, 1076 PX Amsterdam) of naar het volgende e-mailadres: privacy@Bsuremedical.com

Ten slotte informeren wij u over uw recht om een ​​claim in te dienen bij een bevoegde controle-instantie wanneer u dit passend acht.

Onze Diensten kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar de websites van de netwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen van onze partners. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij er geen verantwoordelijkheid voor nemen. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

6.- PERSOONLIJKE GEGEVENS-UPDATE.

Om ervoor te zorgen dat we uw persoonlijke gegevens up-to-date kunnen houden, is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt wanneer uw gegevens worden gewijzigd of bijgewerkt. Anders kunnen we niet instaan ​​voor de juistheid ervan.

U heeft de plicht om GEEN persoonsgegevens van derden aan ons te verstrekken.

Dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens en privacy kan onderhevig zijn aan wijzigingen om aangepast te worden aan de wijzigingen die op onze website kunnen worden uitgevoerd, en om te voldoen aan alle wettelijke of jurisprudentiële wijzigingen die kunnen optreden met betrekking tot gegevensbeschermingsregels. Daarom bent u verplicht deze te lezen telkens wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt via onze Website.

COOKIEBELEID

Het doel van dit Cookiebeleid is om duidelijke en beknopte informatie te verstrekken over de werking en het doel van de cookies die op onze Website worden gebruikt. Mocht u meer informatie over deze technologie nodig hebben, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@Bsuremedical.com.

Dit cookiebeleid maakt deel uit van de juridische kennisgeving en het privacybeleid van de website. Door toegang te krijgen tot en te browsen op de Website, accepteert u de algemene voorwaarden die zijn opgenomen in de Juridische kennisgeving en in het Privacybeleid.

Definitie

Om het voor u gemakkelijker te maken om door de Website te browsen, informeren wij u bij Bsure Medical dat onze Website cookies gebruikt. Een “Cookie” is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen en ons in staat stelt u te herkennen. Wanneer u door de website van Bsure Medical browset, kan de server de cookie herkennen en informatie verstrekken over uw laatste bezoek aan de website. De set "cookies" helpt ons de kwaliteit van onze Website te verbeteren, door ons te laten weten welke pagina's nuttig worden gevonden door de gebruikers en welke niet.

Cookies verzamelen informatie over uw bezoeken aan de Website, de frequentie en duur daarvan, de bekeken pagina's en de tijd die u op de Website hebt doorgebracht. Met deze bestanden kan de website informatie over uw bezoek "onthouden" en problemen identificeren om de website te verbeteren en u een betere ervaring te bieden, de navigatie te vergemakkelijken en de ene gebruiker van de andere onderscheiden.

Cookies zijn een essentieel onderdeel van internet omdat ze talloze voordelen bieden bij het aanbieden van interactieve diensten en het gemakkelijker maken om door onze website te browsen en deze te gebruiken. Ze kunnen uw computer niet beschadigen en helpen ons de website te verbeteren.

De meeste browsers laten het gebruik van cookies automatisch toe, maar u kunt de browserinstellingen op uw computer aanpassen om te worden gewaarschuwd telkens wanneer een cookie wordt verzonden, zodat u kunt uitschakelen of voorkomen dat ze op uw harde schijf worden opgeslagen. Als u dit echter doet, is het mogelijk dat u niet de volledige functionaliteit van de Website kunt gebruiken.

Door de Website te bezoeken, accepteert u uitdrukkelijk het gebruik van dit type cookies op uw apparaat. Als u cookies uitschakelt, is uw browse-ervaring op de Website mogelijk niet optimaal en werken sommige van de beschikbare functionaliteiten op de Website mogelijk niet goed.

De Bsure Medical website gebruikt de volgende cookies:

 • Analytische cookies: deze cookies worden meestal opgeslagen voor periodiek onderhoud en om de gebruiker zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Websites gebruiken normaal gesproken "analytische" cookies om statistische gegevens over de activiteit van de gebruikers te verzamelen. Deze cookies laten toe om het gedrag van de gebruikers op websites te volgen en te analyseren. De informatie die via dit type cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om de activiteit van websites, applicaties of platforms te meten en om de gebruikersnavigatie van deze sites te profileren om de service te verbeteren op basis van gebruiksgegevens.
 • Functionaliteitscookies: deze cookies stellen de Website in staat om vooraf ingestelde instellingen op het apparaat van de gebruiker te onthouden of de keuzes die de gebruiker heeft gemaakt over bijvoorbeeld de taal, het type browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, het geselecteerde inhoudsontwerp, geolocatie en regio-instellingen.

Verdere garanties - Cookiebeheer

In overeenstemming met de huidige wettelijke voorschriften herinneren we u eraan dat u cookies kunt blokkeren door uw browseropties in te stellen of uw browser kunt instellen om gewaarschuwd te worden wanneer een server een cookie probeert op te slaan. Door echter door te gaan met browsen op de Website zonder de cookies eerder uit te schakelen, accepteert u het gebruik ervan.

Als aanvullende garantie op het bovenstaande kunt u bij het installeren of bijwerken van de browser de opslag van cookies afhankelijk maken van uw acceptatie, die u op elk moment kunt intrekken door de inhoud en privacy-instellingen te wijzigen.

In veel browsers kunt u de privénavigatiemodus inschakelen (ook bekend als onder andere de incognitomodus), zodat uw browser geen informatie opslaat en cookies alleen voor de duur van de privé-browsesessie worden bewaard en onmiddellijk worden verwijderd wanneer u de browser sluit.

Waarschuwing! Bezoek het "Help"-menu van uw browser en lees het aandachtig om meer te weten te komen over het inschakelen van de "privémodus". U kunt doorgaan met browsen op onze website, zelfs in de "privémodus", hoewel uw browsen mogelijk niet optimaal is en sommige functionaliteiten mogelijk niet correct werken.