ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

[Laatste versie 10 September 2021]

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik dat u maakt van de website op https://www.bsuremedical.com en alle gerelateerde diensten die worden geleverd door Bsure Medical B.V. (hierna Bsure Medical genoemd).

Door de website https://www.bsuremedical.com (hierna de "Website" genoemd) te openen, te browsen en te gebruiken en door gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten, accepteert u uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk alle voorwaarden en bepalingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, die even geldig en effectief zijn als elke ondertekende schriftelijke overeenkomst, en om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Onverminderd het feit dat het gebruik van de door BSure Medical geleverde Diensten ook wordt geregeld door de Algemene- en leverings voorwaarden van de diensten.

Iedereen die de Website bezoekt, browset of gebruikt, moet deze Gebruiksvoorwaarden verplicht naleven. Als u niet akkoord gaat met de hierin uiteengezette voorwaarden, bezoek, browse of gebruik de website dan niet.

IDENTIFICATIE

Bedrijfsnaam: BSURE MEDICAL B.V.

KvK: 83446230

BTW Nummer: NL862877490

Vestigings plaats: Achillesstraat 85, 1076 PX, Amsterdam, Nederland

E-mailadres: info@bsuremedical.com

DOEL- EN TOEGANGSVOORWAARDEN

Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen (i) de toegang tot, het browsen en het gebruik van deze website, met het recht voorbehouden aan Bsure Medical om de presentatie, instellingen en inhoud ervan te wijzigen naar eigengoeddunken, evenals (ii) de voorwaarden en eisen van toegang tot en/of gebruik van de website. De toegang tot en het gebruik van de inhoud van de Website, tevens nadat deze is gewijzigd, betekent dat u de voorwaarden accepteert.

Hierbij informeren de gebruikers ook over hun rechten en plichten met betrekking tot de inhoud van de Website, de gebruikte logo's en merken, evenals de verantwoordelijkheden die kunnen voortvloeien uit de toegang tot de Website.

Voor de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden gaan we ervan uit dat iemand een gebruiker wordt en de gebruiksvoorwaarden die op de website worden weergegeven, accepteert wanneer hij/zij deze bezoekt.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de Website uitsluitend voor zijn eigen behoeften te gebruiken en niet om direct of indirect een commerciële exploitatie uit te voeren van de Diensten waartoe hij toegang heeft.

De gebruiker van de website heeft recht op gratis toegang tot de openbare informatie die daarin wordt gepresenteerd, hoewel BSure Medical zich het recht voorbehoudt om de toegang tot bepaalde informatie te beperken tot zijn geregistreerde klanten.

Elke gebruiker die toegang heeft tot de Website heeft het recht om toegang te vragen tot het gebruik en de aankoop van de Diensten als klant via de Website, en om zich als klant te registreren. In dat geval is de gebruiker/opdrachtgever naast deze voorwaarden ook onderworpen aan de Leverings Voorwaarden van de Diensten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Bsure Medical is de exclusieve eigenaar of heeft, waar van toepassing, de bijbehorende licenties op intellectuele eigendomsrechten van de Website en alle inhoud en materialen die daarop worden aangeboden, inclusief het platform zelf, teksten, foto's, video's, audio of geluiden, illustraties, logo's, merken, afbeeldingen, afbeeldingen of uiterlijk, ontwerpen, interfaces, evenals van de links van de Website naar andere webpagina's, of enige andere informatie of inhoud, hetzij geluid, literair, grafisch, audiovisueel of van enige andere aard en alle diensten aangeboden via de Website, die allemaal worden beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Bsure Medical geeft zijn gebruikers toestemming om één exemplaar van het materiaal te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk gebruik. In geen geval zal worden aangenomen dat de toegang tot, het browsen en het gebruik van de Website door de gebruiker een verklaring van afstand, overdracht, licentie of volledige of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten door Bsure Medical inhoudt. De gebruiker heeft alleen het recht om de inhoud van de Website te gebruiken binnen een strikt huiselijke omgeving en uitsluitend met het doel deze Website te gebruiken onder deze Gebruiksvoorwaarden.

Verwijzingen naar geregistreerde handelsmerken of handelsnamen, of andere onderscheidende logos/images, ongeacht of deze eigendom zijn van Bsure Medical of van een derde partij, verbieden impliciet het gebruik ervan zonder de toestemming van Bsure Medical of hun rechtmatige eigenaren. Op geen enkel moment, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geeft toegang tot, browsen of gebruik van de Website en/of van de inhoud ervan de gebruiker enig recht op onderscheidende logos/images die daarin zijn opgenomen.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Website zijn voorbehouden. Het is in het bijzonder verboden om alle of een deel van de materialen en inhoud opgenomen in de Website voor openbare of commerciële doeleinden te gebruiken, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bsure Medical of, in voorkomend geval, de houder van de overeenkomstige rechten.

Evenzo is het verboden om materiaal en software op deze website te verwijderen, te manipuleren of te verwijderen van de copyright-aanduidingen of andere kredieten die de eigenaren van de inhoud van de website identificeren, evenals de technische beschermingsmiddelen, of enig beschermingsmechanisme of informatie opgenomen in de inhoud van de Website.

Door deze website te gebruiken, zullen gebruikers:

 • het materiaal niet aan iemand anders overdragen of het materiaal op een andere server "spiegelen";
 • deze website of de bijbehorende diensten niet bewust of onachtzaam gebruiken op een manier die de netwerken of andere diensten die door BSure Medical worden aangeboden, misbruikt of verstoort;
 • deze Website of de bijbehorende diensten niet gebruiken om intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen, frauduleus of onwettig materiaal te verzenden of te publiceren;
 • deze Website of de bijbehorende diensten niet gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving of in combinatie met het verzenden van ongeoorloofde reclame of spam;
 • geen (andere) gebruikersgegevens verzamelen of onderscheppen zonder toestemming van de gebruiker;
 • deze Website of de bijbehorende diensten nooit op een zodanige manier gebruiken waardoor dat de privacy, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden kunnen worden geschonden.

In het geval dat de gebruiker informatie van welke aard dan ook naar Bsure Medical stuurt via een van de kanalen die voor dit doel zijn ingeschakeld, verklaart, garandeert en aanvaardt de gebruiker dat hij/zij:

 • het recht heeft om dit vrijelijk te doen
 • genoemde informatie geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, handelsgeheim of andere rechten van derden
 • dergelijke informatie niet vertrouwelijk of nadelig is voor derden.

De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor alle informatie die persoonlijk of namens Bsure Medical wordt verstrekt en ontheft deze laatste daarom van aansprakelijkheid in dit verband. Deze verantwoordelijkheid omvat, zonder enige beperking, de nauwkeurigheid, wettigheid, oorsprong en eigendom van de verstrekte informatie.

Als de gebruiker op de hoogte is van het bestaan ​​van inhoud die illegaal, in strijd met de wet of een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten zou kunnen zijn, moet hij/zij Bsure Medical hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via het e-mailadres info@bsuremedical.com  zodat Bsure Medical kan overgaan tot het nemen van passende maatregelen.

Evenzo, in het geval dat een gebruiker of een derde partij van mening is dat enige van de inhoud van de website van Bsure Medical hun intellectuele eigendomsrechten of andere rechten schendt, moeten ze een bericht sturen naar info@bsuremedical.com met de volgende informatie:

 • ID en contactgegevens van de eiser of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.
 • Documentatie waaruit blijkt dat hij/zij de houder is van de rechten die naar verluidt zijn geschonden.
 • Gedetailleerde uitleg van de rechten waarvan beweerd wordt dat ze geschonden zijn en hun exacte locatie binnen de Website.
 • Uitdrukkelijke verklaring van de eiser dat het gebruik van de inhoud is gemaakt zonder de toestemming van de houder van de rechten die naar verluidt zijn geschonden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

De toegang tot of het gebruik van de Website voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, al dan niet met winstoogmerk, is niet toegestaan ​​en daarom zal alleen de gebruiker aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen daarvan. In het bijzonder, en zonder beperkt te zijn tot het volgende, is het verboden om:

 • De Website te gebruiken op een manier die schade, onderbrekingen, inefficiënties of defecten kan veroorzaken in de werking ervan of op de computer van een derde partij;
 • De Website te gebruiken op een manier die de Website kan uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten, of die de goede werking van de Website of het gebruik van de Diensten door een andere partij kan belemmeren;
 • De Website te gebruiken voor de verzending, installatie of plaatsing van virussen, kwaadaardige code of andere malware of schadelijke bestanden;
 • De Website te gebruiken om persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen;
 • De Website illegaal te gebruiken, of op enigerlei wijze in strijd met de goede trouw, de morele principes en de openbare orde;
 • Zonder toestemming, door middel van hacking, vervalsing, extractie van wachtwoorden of op een andere onwettige manier, toegang te krijgen tot een gedeelte van de Website, andere systemen of netwerken die zijn verbonden met de Website, een server van BSure Medical of de diensten aangeboden via de Website;
 • De beveiligings- of authenticatiemaatregelen van de Website of een daarmee verbonden netwerk, of de beveiligings- of beschermingsmaatregelen die aan de inhoud van de Website zijn gekoppeld, te breken of proberen te breken;
 • Elke handeling uit te voeren die een onevenredige of onnodige overbelasting veroorzaakt van de infrastructuur van de Website of van de systemen of netwerken van BSure Medical, evenals van de systemen en netwerken die op de Website zijn aangesloten; of
 • Alle gegevens die zijn verzameld van, of afgeleid van de Website, op de markt te brengen, verkopen, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan een andere persoon of entiteit voor commerciële, politieke, markt-, onderzoeks- of andere doeleinden, hetzij in geaggregeerde of bulkvorm of anderszins;
 • Deel te nemen aan het inlijsten, spiegelen of anderszins simuleren van het uiterlijk of de functie van de site;
 • Poging tot ongeoorloofde toegang tot, interferentie met, beschadiging of verstoring van delen van de Site, de server waarop de Site is opgeslagen, of enige server, computer of database die is verbonden met de Site;
 • Toegang krijgen tot of proberen toegang te krijgen tot het account van een andere gebruiker of om methoden te omzeilen die BSure Medical kan gebruiken om toegang tot de Site of Services te voorkomen of te beperken;

Als de gebruiker een van de bovenstaande verplichtingen niet nakomt, kan Bsure Medical passende maatregelen nemen onder de bescherming van de wet en door zijn rechten of verplichtingen uit te oefenen, en heeft de gebruiker geen recht op enige vergoeding voor de schade die de goedkeuring van genoemde maatregelen voor hem/haar kunnen leiden.

In het geval dat u informatie of inhoud op de website aantreft die mogelijk ongepast, in strijd met de huidige regelgeving of in strijd met de voorwaarden op de website is, dient u Bsure Medical onmiddellijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@bsuremedical.com

INHOUD VAN DERDEN

De Website kan inhoud bevatten die wordt geleverd door derden, zoals aangesloten medische professionals, onderzoekspartners en/of andere gebruikers. Alle verklaringen en/of meningen die in dergelijke inhoud worden geuit, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die de inhoud levert. Dergelijke inhoud geeft mogelijk niet de mening van Bsure Medical weer. Bsure Medical is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van inhoud van derden.

LINKS NAAR ANDERE WEBPAGINA'S

De website kan links bevatten naar andere interessante websites en naar bronnen die door derden, inclusief aangesloten medische professionals en onderzoekspartners, worden verstrekt, uitsluitend voor het gemak van de gebruiker. Bsure Medical heeft echter geen controle over de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van de websites of bronnen van derden en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.

Zodra de gebruiker deze links heeft gebruikt om de website te verlaten, is Bsure Medical niet verantwoordelijk voor de gegevensprivacy of -bescherming van de gebruiker tijdens het bezoek aan deze pagina's van derden die niet onderworpen zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat Bsure Medical niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van externe websites of bronnen en geen enkele vorm van reclame, producten of andere diensten onderschrijft die via genoemde websites of bronnen worden aangeboden.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat Bsure Medical niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de verliezen of schade die de gebruiker kan lijden als gevolg van de beschikbaarheid van de bovengenoemde websites of externe bronnen, of als gevolg van het vertrouwen dat wordt gesteld in de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan ​​van enige vorm van reclame, producten of andere diensten die worden aangeboden via deze websites of bronnen van derden.

Gebruikers kunnen op hun respectieve webpagina's links naar de Website maken, zolang ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De link verwijst alleen naar de website, maar zal deze op geen enkele manier reproduceren.
 • Volgens de toepasselijke regelgeving is het verboden om frames van welk type dan ook te maken die het portaal omringen of die het mogelijk maken om het te zien via andere internetadressen of samen met externe inhoud, op een zodanige manier dat het
 •      verwarring creëert of kan creëren onder de gebruikers over de  oorsprong van de dienst of de inhoud ervan,
 •      een daad van vergelijking of oneerlijke imitatie vormt,
 •      dient om te profiteren van de reputatie, het merk en het prestige van Bsure Medical of
 •      wordt gedaan in elke andere manier die bij wet verboden is;
 • Er mogen geen valse of onnauwkeurige verklaringen over Bsure Medical, over de kwaliteit van haar diensten of over haar partners, werknemers of klanten worden gedaan op de webpagina die is gekoppeld aan de website van Bsure Medical;
 • De gebruiker die een link naar de website van Bsure Medical maakt, mag het merk van Bsure Medical of enig ander onderscheidend teken op zijn/haar webpagina niet gebruiken, behalve in de gevallen die uitdrukkelijk zijn toegestaan ​​door Bsure Medical;
 • De webpagina waarop de link naar de website van Bsure Medical verschijnt, moet voldoen aan de huidige regelgeving en mag geen inhoud hebben of linken naar inhoud die illegaal of schadelijk is, of een aanval vormt op morele principes en goede praktijken, of die de verkeerde indruk kan wekken dat Bsure Medical de ideeën, verklaringen of acties van de afzender onderschrijft of ondersteunt of die ongepast zijn in verband met de activiteit die door Bsure Medical wordt uitgevoerd, gelet op de inhoud en het onderwerp van de webpagina waarop de link verschijnt.

LINKS NAAR DE WEBSITE VAN BSURE MEDICAL VANAF ANDERE PLATFORMS EN SOCIALE NETWERKEN

Via verschillende tools en applicaties stelt Bsure Medical links beschikbaar voor gebruikers die hen toegang geven tot de kanalen en pagina's van Bsure Medical op verschillende platforms en sociale netwerken die eigendom zijn van en/of beheerd worden door derden (dwz: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, enz. ). Het invoegen van deze links op de website heeft als enig doel om gebruikers toegang te geven tot deze kanalen van Bsure Medical via verschillende platforms en sociale netwerken.

Het inschakelen van genoemde applicaties impliceert niet het bestaan ​​van enige relatie tussen Bsure Medical en de eigenaren, fabrikanten of distributeurs van het gekoppelde platform, noch de aanvaarding of goedkeuring door Bsure Medical van de inhoud en/of diensten daarvan. De enige verantwoordelijke voor die inhoud en/of diensten is de eigenaar, fabrikant of distributeur van het platform zelf.

Bsure Medical deelt in geen geval met Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram of enig ander sociaal netwerk dat in de toekomst enige vorm van privé-informatie over de gebruikers van de Website kan bevatten; het enige doel waarvoor BSure Medical is gekoppeld aan een sociaal netwerk is zoals aangegeven in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, evenals in het Privacybeleid van de Website. In die zin valt alle informatie die de gebruiker besluit te verstrekken aan deze platforms onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, aangezien Bsure Medical op geen enkele manier bij dit proces betrokken is.

De activering en het gebruik van deze applicaties kan de identificatie en authenticatie van de gebruiker (login/wachtwoord) vereisen op de overeenkomstige platforms die volledig buiten de Website en buiten de controle van Bsure Medical vallen. Door toegang te krijgen tot deze externe netwerken, komt de gebruiker in een omgeving die niet wordt beheerd door Bsure Medical, dus Bsure Medical kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beveiligingsinstellingen van deze omgevingen.

Aangezien Bsure Medical geen controle heeft over de inhoud die op deze kanalen wordt gehost, erkent en aanvaardt de gebruiker dat Bsure Medical geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of voor de diensten waartoe de gebruiker toegang heeft via genoemde pagina's of kanalen, of voor enige inhoud, producten, diensten, advertenties of enig ander materiaal dat daarin beschikbaar is. Daarom moeten gebruikers voorzorgsmaatregelen nemen bij het waarderen en gebruiken van de informatie, inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de gekoppelde kanalen, en ook met betrekking tot hun eigen of externe informatie die ze via genoemde kanalen willen delen.

LINKS OP ANDERE WEBPAGINA'S NAAR WWW.BSUREMEDICAL.COM

Bsure Medical geeft geen toestemming voor koppelingen naar de website vanaf pagina's die materiaal, informatie of inhoud bevatten die onwettig, illegaal, vernederend, obsceen is en in het algemeen in strijd is met de wetten, morele principes, openbare orde of sociale normen die algemeen worden aanvaard.

In ieder geval mogen gebruikers op hun respectieve webpagina's links naar de Website maken, op voorwaarde dat ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De link mag op geen enkele manier de inhoud van de Website of delen daarvan reproduceren;
 • Het is niet toegestaan ​​om op de onderdelen van de Website een browser of een randomgeving te creëren, of de Website op enige andere wijze te wijzigen of aan te passen;
 • Het is verboden om valse, onnauwkeurige of onjuiste uitspraken of suggesties te doen over de Website en/of Bsure Medical of te verklaren of te suggereren dat Bsure Medical de link heeft geautoriseerd of dat het toezicht heeft gehouden op of zich op een of andere manier heeft toegeëigend op de aangeboden inhoud of diensten of beschikbaar gesteld op de website waar de link verschijnt;
 • De webpagina waarop de link naar de Website verschijnt, zal geen informatie of inhoud bevatten die illegaal is, in strijd met de morele principes en algemeen aanvaarde goede praktijken en de openbare orde, noch zal deze informatie of inhoud bevatten die in strijd is met de rechten van derden, inclusief, onder andere, intellectuele eigendomsrechten en/of het recht op eer, persoonlijke of familiale privacy of op de bescherming van het eigen imago, of enige inhoud die in strijd is met de voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens.

Bsure Medical heeft niet het vermogen of de menselijke of technische middelen om alle informatie, inhoud, producten of diensten die worden aangeboden door andere webpagina's met links naar de Website te kennen, te controleren of goed te keuren. Bsure Medical aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect met betrekking tot de webpagina waar een link naar de Website verschijnt, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de werking, toegang, gegevens, informatie, bestanden, kwaliteit en betrouwbaarheid van haar producten en diensten, zijn eigen links en/of de inhoud ervan in het algemeen.

GEOGRAFISCHE BEPERKINGEN

Bsure Medical B.V. is een Nederlands bedrijf en levert alleen Diensten in Nederland. Als u de Website van buiten Nederland bezoekt, neem dan contact op met de klantenservice van Bsure Medical via info@bsuremedical.com 

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

De website en het materiaal worden geleverd op een "as is"-basis, voor zover toegestaan ​​door de wet, dus Bsure Medical geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent deze, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.

Bsure Medical biedt geen garantie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • De continuïteit van de inhoud van de Website;
 • De afwezigheid van fouten in genoemde inhoud;
 • De afwezigheid van virussen en/of andere kwaadaardige componenten op de Website of op de server;
 • De veiligheid van de Website of de beveiligingsmaatregelen;
 • Het nut of de prestaties van de inhoud of informatie van de Website;
 • De schade veroorzaakt door gebruikers, hetzij aan zichzelf, hetzij aan een derde, als gevolg van een inbreuk op de voorwaarden, regels en instructies die Bsure Medical op de Website vaststelt, of als gevolg van een inbreuk op de beveiligingssystemen van de Website.

Bsure Medical of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade geleden of opgelopen door de gebruiker of een derde partij die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om deze website of het materiaal op deze website te gebruiken, zelfs als Bsure Medical of een bevoegde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. In deze context omvat "gevolgschade" elk indirect verlies, reëel of verwacht verlies van winst, verlies van voordeel, verlies van inkomsten, verlies van zaken, verlies van goodwill, verlies van kansen, verlies van spaargeld, verlies of reputatie, verlies van gebruik en/of verlies of corruptie van gegevens, hetzij krachtens de wet, contract, eigen vermogen, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadevergoeding of anderszins.

Bij Bsure Medical verklaren we echter uitdrukkelijk dat we alle noodzakelijke maatregelen hebben genomen die binnen ons bereik liggen om de werking van de website te garanderen en de fouten van het systeem te minimaliseren, vanuit technisch, juridisch en organisatorisch oogpunt (zie ook onze privacy en cookie policy)

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat zijn/haar gebruik van de Website op eigen risico is.

Bsure Medical is niet aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, adequaatheid, geschiktheid, volledigheid, betrouwbaarheid, integriteit of actualisering van de informatie die op de Website is gepubliceerd vanuit externe bronnen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige hypothetische schade die kan voortvloeien uit het gebruik van genoemde informatie.

Dit geldt evenzo voor de aanbevelingen en informatie op de website van Bsure Medical gebaseerd op informatie afkomstig van derden. Dus hoewel deze informatie en aanbevelingen zo nauwkeurig mogelijk zijn, kent Bsure Medical niet de echte en gedetailleerde status ervan, dus elk advies, aanbevelingen en suggesties op de website zijn slechts een ruwe benadering die mogelijk niet in overeenstemming is met de werkelijkheid en daarom met de nodige voorzichtigheid moeten worden genomen.

Bsure Medical neemt geen verantwoordelijkheid voor het misbruik van informatie, aanbevelingen of suggesties, waarderingen, meningen of andere inhoud die de gebruiker kan vinden op de website of via links naar externe inhoud, of in enig ander materiaal dat op de website wordt gehost. Gebruikers wordt aangeraden deze informatie met de nodige voorzichtigheid te gebruiken voordat ze verder gaan met een transactie, aankoop of reservering.

Aangezien sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, is het mogelijk dat deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

OPSCHORTING VAN DE WEBSITE

Bsure Medical behoudt zich het recht voor om de toegang, navigatie, gebruik, hosting en/of downloaden van de inhoud en/of het gebruik van de diensten van de Website, tijdelijk of permanent, te herzien, op te schorten, aan te passen, te wijzigen, te beperken of te onderbreken; Met of zonder voorafgaande kennisgeving, hetzij voor het onderhoud ervan, hetzij om de inhoud ervan te wijzigen en bij te werken, of om veiligheids- en controleredenen, of om enige andere reden, zowel van technische als van enige andere aard. De gebruiker heeft ter zake geen recht op schadevergoeding.

Voor deze doeleinden informeren we dat we bij Bsure Medical naar behoren kunnen informeren en samenwerken met de politie en de bevoegde gerechtelijke autoriteiten als we een overtreding van de huidige wetgeving constateren of als we vermoeden dat er een misdrijf is gepleegd.

Bsure kan het recht van de gebruiker om de Website te gebruiken opschorten of beëindigen en deze Gebruiksvoorwaarden onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de gebruiker voor elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVACYBELEID.

Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die de gebruiker via onze website kan verstrekken, is ons beleid inzake bescherming en privacy van persoonlijke gegevens beschikbaar in onze privacy en cookie policy

COOKIESBELEID

De website maakt gebruik van cookies waarvan het beleid beschikbaar is in onze privacy en cookie policy.

DIVERSEN

In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of bevoegde administratieve instantie, zal deze nietigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Het feit dat Bsure Medical een recht of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefent of uitvoert, vormt geen verklaring van afstand daarvan, tenzij Bsure Medical dit erkent en schriftelijk instemt.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Zolang de geldende regelgeving de partijen de mogelijkheid biedt om hun toevlucht te nemen tot een specifieke jurisdictie, voor elke litigieuze kwestie die voortvloeit uit of verband houdt met deze website, is de Nederlandse wet die van kracht was op het moment van de rechtszaak van toepassing, en de zaak zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Amsterdam.

Door de hierin uiteengezette Algemene Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, doet de gebruiker uitdrukkelijk afstand van enige andere jurisdictie die met hem/haar overeenstemt op grond van de Wet op de Strafvordering.